Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Na de telefonische of schriftelijke aanmelding bij MW bewindvoering wordt een afspraak met u gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis. Als u begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie, dan is het fijn als uw begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is.
Het kennismakingsgesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind, tevens wordt er een inschatting gemaakt van uw financiële situatie. Er zal u uitgelegd worden wat beschermingsbewind inhoudt, welke gevolgen dit voor u als cliënt heeft en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. U maakt kennis met de werkwijze van MW bewindvoering en hoort wat u van een bewindvoerder kunt verwachten.
Tijdens het gesprek komt er veel op u af en ik kan me voorstellen dat u een en ander even wilt laten bezinken. Een week na het gesprek zal er telefonisch contact met u of uw vertegenwoordiger opgenomen worden en bespreken we of bewindvoering voor u de juiste maatregel is.

Intakegesprek

Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat u verder wilt met MW bewindvoering, dan maken we zo snel mogelijk een afspraak voor het intakegesprek.

Er wordt gekeken wat er voor inkomsten bij u binnenkomen en wat voor vaste lasten u heeft. Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat u uw administratie bij de hand heeft tijdens de intake, zodat we deze samen door kunnen nemen.
Tijdens het intakegesprek krijgt u de formulieren die nodig zijn om het verzoek voor onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank.
Het is mogelijk om deze formulieren tijdens de intake samen in te vullen. U kunt dit ook samen met familie of een hulpverlener doen.

Inventarisatie

Als de aanvraag voor de rechtbank is ingestuurd duurt het een aantal weken voordat u door het kantongerecht uitgenodigd zult worden om de onderbewindstelling tijdens een zitting te laten bekrachtigen. Ik zal u daarbij begeleiden en bij de zitting aanwezig zijn.
Pas als de rechter de onderbewindstelling toekent kan er officieel voor u aan het werk gegaan worden.

Zodra de beschikking (uitspraak) van de rechtbank binnen is gaat de bewindvoering van start. Als eerste worden er 2 rekeningen voor u geopend bij de ABN bank. Op een rekening, de beheerrekening, worden al uw inkomsten gestort en hiervan worden de betalingen van uw vaste lasten verricht. U kunt zelf van deze rekening geen geld opnemen. De andere rekening wordt leefgeldrekening genoemd. Op deze rekening krijgt u iedere week een van te voren afgesproken vast bedrag overgemaakt. Dit kunt u naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra het eerste inkomen op de beheerrekening is gestort.
Alle uitkerende instanties, werkgevers, woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc., worden aangeschreven om hen van de onder bewind stelling op de hoogte te brengen en het nieuwe rekeningnummer door te geven. Er wordt verzocht om alle correspondentie en communicatie in de toekomst via MW bewindvoering te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van gedane en niet gedane betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle benodigde maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van uw financiën.

Beheer

Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt. Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het beheer in de aankomende periode. In het budgetplan wordt duidelijk hoe uw financiële situatie er uit ziet en of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Tevens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan u uitbetaald wordt.