Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. De betrokkene mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindsregister.

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het (negatieve) vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant aan:

 • Het totaalbedrag van de vaste lasten.
 • Het saldotegoed van het ontvangen inkomen.
 • Het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden.
 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan).
 • Maken van een plan van aanpak.
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen.
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt.
 • Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliënt te optimaliseren.
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen.
 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte.
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien van toepassing.
 • Doorbetalen van de vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan.
 • Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering.
 • Postverwerking.
 • U kunt als cliënt ook 24 uur per dag inloggen op Onview, voor een actueel overzicht.

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld. Kortom een bewindvoerder heeft als taak te zorgen dat de klant aan de inkomenskant alles krijgt waar hij recht op heeft en dat de uitgaven in balans komen met het inkomen.
Een bewindvoerder is geen schuldhulpverlener.