Klachten

Over de klachtenprocedure

MW Bewindvoering en streeft ernaar goede contacten te onderhouden met haar relaties en wil daarbij zo klantvriendelijk mogelijk zijn. Het correct en tijdig afhandelen van klachten speelt daarbij een belangrijke rol. MW Bewindvoering en neemt klachten die worden geuit serieus. Om de relaties te verzekeren van een goede afhandeling is een klachtenprocedure ontwikkeld en van toepassing. Het beleid met betrekking tot de klachten is gericht op het verkrijgen van inzicht in de wensen en verwachtingen van onze relaties en het indien nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van onze diensten.

De klachtenprocedure:

ARTIKEL 1

Begripsomschrijving

  1. Klacht: iedere uiting van onvrede over de dienstverlening.
  2. Klager: een persoon die op grond van artikel 379 eerste en tweede lid van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, gerechtigd is ondercuratelestelling, bewind of mentorschap te verzoeken.

Wanneer een klacht wordt ingediend door degene die gerechtigd is curatele te verzoeken als bedoeld in artikel 379 lid 1 en 2 boek 1 BW (betrokkene, diens partner, naaste familie, instelling waar betrokkene wordt verzorgd of begeleid) wordt deze conform de bepalingen in het kwaliteitsbesluit afgewikkeld.

Voor het overige mag iedereen een klacht indienen.

ARTIKEL 2 Bereik

Aangeklaagd kan worden: MW Bewindvoering

Klachten dienen te worden gericht aan:

MW Bewindvoering
Postbus 320
7000 AH Doetinchem
Telefoon: 06-81702992
e-mail: info@mw-bewindvoering.nl

ARTIKEL 3 Klachtrecht

Klachten kunnen schriftelijk of mondeling, en gemotiveerd worden ingediend. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier. Deze kan op verzoek worden toegestuurd.

Een klacht dient tenminste te bevatten: De naam en het adres van de indiener; De dagtekening; Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het moment van het gedrag; Een handtekening van indiener.

MW Bewindvoering bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen.

ARTIKEL 4 Hoor / wederhoor

MW Bewindvoering stelt de klager in de gelegenheid, zijn of haar klacht eventueel mondeling toe te lichten. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt aan de klager, hulpverleners en persoonlijke begeleiders toegezonden.

ARTIKEL 5 Afhandeling klacht

Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de relatie het antwoord heeft ontvangen, waarbij MW bewindvoering overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.

MW Bewindvoering zal de klacht binnen een termijn van ten hoogste zes weken afhandelen. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard zal MW Bewindvoering een voorstel doen om tot een oplossing te komen.
Wanneer een klacht ongegrond wordt verklaard zal er een toelichting worden verstrekt.

Indien uw klacht ongegrond is verklaard of Indien u na het indienen van uw klacht(en) niet tot overeenstemming kunt komen met MW Bewindvoering, of u vindt dat deze interne klachtenbehandeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, bestaat de mogelijkheid om uw klacht(en) voor te leggen aan de klachtencommissie van Horus.

Via onderstaande link vindt u de klachtenprocedure van Horus.

https://www.horus.nl/themas/klachten/

Ook staat het u te allen tijde vrij uw klacht in te dienen bij de rechtbank (afd. kanton), die de benoeming van uw bewindvoerder in een beschikking heeft vastgelegd.

ARTIKEL 6 Administratie

Ingediende klachten worden bewaard en aan het eind van het jaar in het jaarverslag opgenomen. Aanpassingen in de bedrijfsvoering, die het gevolg zijn van een klacht, worden ook in het jaarverslag opgenomen.

ARTIKEL 7

Citeertitel, bekendmaking en werking. Deze procedure kan worden aangehaald als klachtenprocedure van MW Bewindvoering. De klachtenprocedure wordt op verzoek toegezonden. De klachtenprocedure treedt in werking voor alle klachten die zijn ontstaan op of na 1 januari 2022.

Vastgesteld op 1 januari 2022